Díjszabás

letöltés

DÍJSZABÁS

I.     Fejezet Általános határozmányok

1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai

1.1. Általános menetdíjak megállapítása

1.2. Az egyes utazások menetdíjának megállapítása

1.3. Kedvezmények felhasználása

1.4. Kerülő útirányon való közlekedés menetdíjai

1.5 A menetdíjak tartalma

2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok

2.1. Hosszabb utazás menetdíjának részbeni fedezése

2.2 Utazási igazolványok érvényhatárai

2.3. Utazási igazolvány elvesztése, bevonása

2.4. Utazási igazolvány átírása, kicserélése

2.5. A visszatérítés (visszaváltás) általános szabályai

3. Utazási igazolványok, igazolványok érvénytelensége

3.1. Menetjegyek érvénytelensége

3.1.1. A menetjegyek érvénytelenségének általános esetei

3.1.2. A kedvezményes menetjegyek érvénytelenségének különös esetei

3.2. Névre szóló bérletek érvénytelensége

3.2.1. A bérletek érvénytelenségének általános esetei

3.2.2. Kedvezmény nélküli bérletek érvénytelensége

3.2.3. Kedvezményes bérletek érvénytelensége

3.3. Igazolványok, jogosultsági igazolások érvénytelensége

3.3.1. Kedvezmény nélküli bérletekhez szükséges bérlet-igazolványok érvénytelensége

3.3.2. Kedvezményes menetjegyekhez és bérletekhez szükséges jogosultsági igazolások érvénytelensége

3.4. Egyéb utazási igazolványok és igazolványok érvénytelensége

3.5. Pótdíj fizetés érvénytelen utazási igazolvány, bérlet-igazolvány és jogosultsági igazolás használata esetén.

4. Pótdíj

4.1. Az utazási igazolványok használatával összefüggő pótdíj fizetés esetei

4.2. A pótdíj fizetés egyéb esetei

4.3. Pótdíj késedelmes megfizetése

4.4. Bemutatási díj

4.5. Az egyes jegyek, bérletek érvénytelenségi esetei

II.    Fejezet Általános menetdíjak

1. Menetjegy

1.1. Jogosultság

1.2. A menetjegy ára

1.3. A menetjegy érvényessége

1.4. Közbeeső megállóhelyen fel- és leszállás. Útmegszakítás

1.5. Használatra jogosultság

1.6. Jegyvizsgálat

1.7. Átírás, kicserélés, visszatérítés

2. Kiegészítő jegy továbbutazásra

2.1. Jogosultság

2.2. A továbbutazásra szóló kiegészítő jegy ára

2.3. Egyéb határozmányok

3. Általános bérlet

3.1. Jogosultság

3.2. A bérlet ára

3.3. Érvényességi terület

3.4. Érvénytartam

3.5. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás

3.6. Utazások száma

3.7. Használatra jogosultság

3.8. Érvénytelenségi esetek

3.9. Átírás, kicserélés

4. Havi (félhavi) és 30 napos bérlet

4.1. Jogosultság

4.2. A bérlet ára

4.3. Érvényességi viszonylat

4.4. Érvénytartam

4.5. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás

4.6. Utazások száma

4.7. Jogosultság igazolása

4.8. Átírás, kicserélés

III.      Fejezet

Helyközi járatok kedvezményei

1. Kézipoggyász szállítás díja

2. Élő állat szállítás díja

3. Útipoggyász fuvarozás és csomagszállítás díja

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által üzemeltetett feláras besorolású autóbuszjáratok

 

 

I. Fejezet Általános határozmányok

 

 

1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai

 

1.1. Általános menetdíjak megállapítása

A belföldi menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi (továbbiakban együtt: helyközi) autóbuszjáratokon a személyszállítási szolgáltatásért felszámítható díjak, kedvezményes díjak, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, illetve az ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények a közlekedésért felelős miniszter –mint ellátásért felelős– és a személyszállítási Szolgáltató által kötött közszolgáltatási szerződésben, az utazási kedvezmények jogszabályban kerülnek meghatározásra.

A Szolgáltató ezeket a díjszabásában teszi közzé (az általános menetdíjakat tartalmazó tájékoztatók a Szolgáltatók szolgálati helyein is megtekinthetők).

A Szolgáltató ezen díjakból a jelen díjszabásban közzétett kedvezményeken kívül is –a közlekedésért felelős miniszter engedélyével– adhat kedvezményt (üzletpolitikai kedvezmények).

 

1.2. Az egyes utazások menetdíjának megállapítása

Menetjegy, menettérti jegy vagy bérlet árát (továbbiakban: menetdíj) az utazás viszonylatára és útirányára a menetrendben feltüntetett kilométer-távolság és az általános menetdíjak alapján kell megállapítani. (Díjképzés szempontjából minden megkezdett kilométer egész kilométernek számít.) Ezek figyelembevételével az egyszeri utazás teljes áru menetdíjait az általában vonalanként elkészített menetdíjtáblázat tartalmazza. Egyéb, viszonylatra szóló menetdíjak megállapításánál az utazás viszonylatának és útirányának megfelelő teljes áru menetdíj díjszabási kilométer-övezetét kell figyelembe venni.

Kettő, vagy több autóbuszvonalon történő utazás esetén a Szolgáltató a menetjegy árát vonalanként (autóbusz-járatonként) külön-külön állapítja meg és számítja fel. Viszonylati érvényességű bérletek árának megállapítása az összegzett kilométer-távolságok alapján történik.

Ha erre az önkormányzat és a közlekedésért felelős miniszter megállapodott és az autóbuszjáratok a település helyi vonalhálózatát tartalmazó menetrendben is meghirdetésre kerültek, akkor a regionális és elővárosi autóbuszjáratokon a kizárólag egy helység közigazgatási határán belüli utazásért a helyi önkormányzat által megállapított menetdíjat kell megfizetni, illetve a helyi vonalhálózatra kiadott bérletek, egyéb utazási igazolványok használhatók a megállapodásban foglalt utazási viszonylatokban és feltételekkel. A Szolgáltató ezen feltételeket az adott település helyi vonalhálózatára szóló díjszabásban teszi közzé.

Budapest közigazgatási határán belül ‑a Szolgáltató által külön meghirdetett és megjelölt autóbuszjáratokon‑ a belső végállomás, a közbenső menetrendi megállóhelyek és a Budapest közigazgatási határán belüli utolsó megállóhely közötti szakaszon (helyi utazás) a budapesti ún. Budapest bérletek is érvényesek.

 

1.3. Kedvezmények felhasználása

A kedvezmények csak az igénybevételre jogosító érvényes jogosultsági igazolás alapján igényelhetők. A Szolgáltató a kedvezmény igénybevételének elbírálásához szükséges igazolásokat, azok érvényességét ellenőrizheti. Ha a kedvezmény jogosságának vagy az igazolvány jogos használatának megállapításához ez szükséges, a Szolgáltató a személyazonosító igazolvány, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas okmány felmutatását is kérheti.

Ha jegyvizsgálatkor vagy ellenőrzéskor megállapításra kerül, hogy valamely (pl. díjtalan utazásra jogosító) utazási kedvezményt arra jogosulatlan személy veszi igénybe, vagy a kedvezményre jogosító igazolvány érvényesítése nem megfelelő, illetve azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt, továbbá ha olyan mértékben megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, a Szolgáltató az utast jegy nélküli személynek tekinti és menetdíjat, valamint pótdíjat kell fizetnie.

Ha az utas valamely viszonylatban több jogcímen is jogosult a kedvezmény igénybevételére, ugyanazon utazáshoz ‑ha a kedvezményre ettől eltérő szabályozás nincs‑ csak egy, általa választott kedvezményt vehet igénybe.

A kedvezmények kizárólag Magyarország területén belül, belföldi forgalomban vehetők igénybe. A határon átmenő utazásra, valamint a határon átmenő utazás magyarországi szakaszára az itt meghirdetett kedvezmények nem érvényesek.

 

1.4. Kerülő útirányon való közlekedés menetdíjai

Ha a Szolgáltató valamilyen kényszerítő ok miatt (útelzárás stb.) járatait kerülő útirányon át közlekedteti, a menetdíjak alkalmazásának általánostól eltérő szabályait külön hirdeti meg.

 

1.5 A menetdíjak tartalma

A helyközi utazás menetdíjai az általános forgalmi adó összegét magukban foglalják.

 

2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok

 

2.1. Hosszabb utazás menetdíjának részbeni fedezése

A helyközi autóbuszjáratokra érvényesített menetjegyek, bérletek stb. (továbbiakban: utazási igazolvány) hosszabb utazás menetdíjának részbeni fedezésére érvényhatáruktól, illetve érvényhatárukig általában felhasználhatók.

A Budapest bérletek a regionális és az elővárosi utazások Budapest közigazgatásán belüli megállóhelyek közötti vonalszakaszára is érvényesek, illetve felhasználhatók, az ilyen, érvényes bérlettel rendelkezőknek utazásuk erre a szakaszára jegy vagy bérlet váltása nem szükséges. Nem vonatkozik ez a lehetőség az autóbuszvonalak menetrendjében az 1000-es vonalszámmal szereplő országos autóbuszjáratokon való utazásokra.

A határon átmenő és nemzetközi viszonylatú utazások esetében a belföldi díjszabáson alapuló utazási igazolványok nem használhatók az utazás menetdíjának részbeni fedezésére.

 

2.2 Utazási igazolványok érvényhatárai

Valamely utazásnál az arra felhasznált utazási igazolvány érvényhatárát az igénybevett autó­buszjáratnak az a két, az utazási igazolványon ekként feltüntetett vagy kezelt, illetve a feltüntetett viszonylaton (viszonylatokon) belüli legtávolabbi megállóhelye képezi, amelynél az utasnak a menetrend szerint lehetősége van utazását megkezdeni (felszállni), illetve befejezni (leszállni).

 

2.3. Utazási igazolvány elvesztése, bevonása

Elveszett, illetve érvénytelenség, vagy jogosulatlan használat miatt bevont utazási igazolványt vagy annak használatához szükséges egyéb igazolványt, igazolást a Szolgáltató nem pótol, árát nem téríti vissza és emiatt kártérítést sem fizet.

 

2.4. Utazási igazolvány átírása, kicserélése

Utazási igazolványok átírását, érvényességének módosítását a Szolgáltató a módosítandó utazási igazolvány visszaváltásával, a visszaváltásra vonatkozó szabályok alkalmazásával és új utazási igazolvány kiadásával végzi.

 

2.5. A visszatérítés (visszaváltás) általános szabályai

A megváltott és utazásra fel nem használt, illetőleg részben felhasznált utazási igazolványok árát a Szolgáltató csak az erre kijelölt szolgálati helyein ‑a fel nem használt utazási igazolvány visszaadása ellenében‑ téríti (váltja) vissza.

A visszatérítési igény benyújtásának időpontját a postabélyegzés kelte, személyes benyújtás esetén az átvétel időpontja határozza meg.

Ha a visszatérítés postán történik, a Szolgáltató a visszatérítendő összegből a postaköltséget is levonja.

 

3. Utazási igazolványok, igazolványok érvénytelensége

 

3.1. Menetjegyek érvénytelensége

 

3.1.1. A menetjegyek érvénytelenségének általános esetei

Érvénytelen a menetjegy, ha

a)      az nem eredeti,

b)      azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt,

c)      azt az utazás megkezdése után átruházták,

d)     olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,

e)      az utas nem az érvényességnek megfelelő autóbuszjáraton, viszonylaton belül, időpontban vagy időtartamon belül használja utazásra.

 

Az a) ‑ d) pontban említett esetekben a Szolgáltató a menetjegyet bevonja.

 

3.1.2. A kedvezményes menetjegyek érvénytelenségének különös esetei

A kedvezményes menetjegy ‑a 3.1.1. pontban foglaltakon kívül  érvénytelen

a)      ha a használatához a jogosultsági igazolást nem tudják felmutatni és/vagy a más előírt feltétel nem teljesül,

b)      ha nem a jogosultsági igazolásnak megfelelő autóbuszjáraton, időpontban, időtartamon belül, vagy viszonylatban használják utazásra,

c)      ha nem a jogosultsági igazoláson megnevezett, vagy a jogosultsági igazolás használatára nem jogosult személy használja utazásra, illetve a nem jogosultsági igazoláshoz kötött kedvezmények esetében, ha a kedvezményes jegyet használó a meghatározott feltételeknek -akár csak részben‑ nem felel meg, továbbá ha a használójának jogosultságát egyértelműen megállapítani nem lehet,

d)      olyan kedvezmények esetében, amelyek csak a jogosultsági igazoláson meghatározott viszonylatban (átszállás esetén rész-viszonylatban) vehetők igénybe, a kedvezményes menetjegy értéke kisebb vagy nagyobb annál, mint a jogosultsági igazolványon meghatározott viszonylatra (átszállás esetén rész-viszonylatra) szóló, ugyanazon kedvezményű menetdíj,

e)      a meghatározott számban igénybe vehető és az igénybevételt a jogosultsági igazoláson jelölni szükséges kedvezmények esetében, ha a kedvezményes jeggyel történő utazás nem került bejegyzésre a jogosultsági igazolásba, illetve nem része a jogosultsági iga­zolásba bejegyzett utazásnak, vagy az utas a jogosultsági igazolás érvényességi idején belül, illetve az igénybevételre meghatározott időszakon belül már valamennyi kedvezményes utazási lehetőséget korábban igénybe vette,

f)       csoportos utazáshoz vagy több személy együttes utazásához igénybe vehető kedvezmények esetében

-           a csoport minden tagjának és a kísérők a menetjegye, ha a csoport vagy az együttutazók létszáma a meghatározott legkisebb létszámot nem éri el, továbbá, ha a csoportra, együttutazókra más előírt feltétel nem teljesül,

-           azon személy menetjegye, aki a csoport, illetve az együttutazók egyik tagjaként utazik és a csoport vagy az együttutazók bármely tagjára előírt feltételnek nem felel meg, vagy a feltételként előírt utas listában nem szerepel.

 

3.2. Névre szóló bérletek érvénytelensége

 

3.2.1. A bérletek érvénytelenségének általános esetei

Érvénytelen a névre szóló bérlet, ha

a)      az nem eredeti,

b)      azt, vagy annak bármely érvényességi adatát önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt,

c)      azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet,

d)      olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,

e)      az utas nem az érvénytartamán belül használja a bérletet utazásra,

f)       a bérletről használójának neve és az érvényességet tartalmazó, a Szolgáltatónál kiváltott igazolvány, azonosító vagy jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező meg­jelölése (sorszám, egyéb azonosító jel) hiányzik.

Az a) – d) pontokban említett esetekben ellenőrzéskor a Szolgáltató a bérletet bevonja.

 

3.2.2. Kedvezmény nélküli bérletek érvénytelensége

A névre szóló, kedvezmény nélküli bérlet érvénytelen ‑a 3.2.1. pontban foglaltakon kívül‑ akkor is, ha

a)         a használatához az utas a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott és érvényesített igazolványt, azonosító vagy jogosító kártyát stb. (továbbiakban: bérlet-igazolvány) nem tud felmutatni;

b)         az utazásra használt bérlet értéke (km-övezete) kisebb vagy nagyobb annál, mint a bérlet-igazolványon meghatározott viszonylatra (átszállás esetén rész-viszonylatra) szóló bérlet menetdíja (km-övezete),

c)         az utas nem a bérlet-igazolványon feltüntetett és az érvényesítésnek megfelelő viszonylaton belül használja utazásra.

 

3.2.3. Kedvezményes bérletek érvénytelensége

Érvénytelen a névre szóló, kedvezményes áru bérlet ‑a 3.2.1. pontban foglaltakon kívül‑ akkor is, ha

a)         a használatához a bérletkedvezmény jogos igénybevételének igazolására meghatározott igazolványt, igazolást, utalványt, utas listát vagy más egyéb okmányt, dokumentumot stb. (továbbiakban: jogosultsági igazolvány) nem tudnak felmutatni,

b)         nem a jogosultsági igazolásnak megfelelő autóbuszjáraton, időpontban, időtartamon belül, vagy viszonylatban, illetve viszonylaton belül használják utazásra,

c)         nem a jogosultsági igazoláson megnevezett személy használja utazásra, vagy ha a használójának jogosultságát egyértelműen megállapítani nem lehet,

d)        értéke (km-övezete) kisebb vagy nagyobb annál, mint ami a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott és érvényesített jogosultsági igazoláson, azonosító vagy jogosító kártyán az utazási viszonylat (átszállás esetén rész-viszonylat) szerint szerepel.

 

3.3. Igazolványok, jogosultsági igazolások érvénytelensége

 

3.3.1. Kedvezmény nélküli bérletekhez szükséges bérlet-igazolványok érvénytelensége

Érvénytelen a bérlet-igazolvány, ha

a)        az nem eredeti,

b)        azt, vagy annak bármely adatát önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt,

c)         azt nem a jogos tulajdonosa használja, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet,

d)        olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,

e)         érvényessége lejárt, mert az érvényességi ideje eltelt, vagy más okból a Szolgáltató az érvényességét a lejárati idő előtt megszüntette és erről tájékoztatást adott.

Az a) ‑ d) pontokban említett esetekben ellenőrzéskor a bérlet-igazolvány bevonásra kerül.

 

3.3.2. Kedvezményes menetjegyekhez és bérletekhez szükséges jogosultsági igazolások érvénytelensége

Érvénytelen bármely jogosultsági igazolvány utazási kedvezmény felhasználásához, ha

a)      az nem eredeti,

b)      azt, vagy annak bármely adatát önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt,

c)      azt nem a jogos tulajdonosa vagy használatára jogosult személy használja a kedvezményes jegy vagy bérlet jogszerű használatának igazolására, illetve a tulajdonos vagy használója kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet, ide értve azt az esetet is, amikor az azon feltüntetett tulajdonos a személyi azonosságát, illetve a használatára jogosult más személy a használatra való jogosultságát nem igazolja,

d)      olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapí­tani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,

e)      nem érvényességi idejük alatt (érvényességük kezdete előtt, illetve az érvényesség lejártát követően, vagy a felhasználás időszakára vonatkozó érvényesítés nélkül) használják a kedvezmény jogszerű igénybevételének és feltételeinek igazolására.

f)       amennyiben ellenőrzéskor a kedvezmény igénybevételére jogosító hatósági igazolás, igazolvány a-d) pontok szerinti érvénytelensége kerül megállapításra, vagy annak gyanúja merül fel, a szolgáltató arról az adatokat feljegyzi és az igazolást, igazolványt kiállító hatóságot értesíti.

 

3.4. Egyéb utazási igazolványok és igazolványok érvénytelensége

A 3.1 ‑ 3.3. pontokban nem említett utazási igazolványok és az egyes utazási igazolványokhoz tartozó igazolások, jogosultsági igazolások sajátos érvénytelenségi esetei az egyes utazási igazolványok vagy kedvezmények ismertetésénél találhatók. (II. és III. Fejezetek)

 

3.5. Pótdíj fizetés érvénytelen utazási igazolvány, bérlet-igazolvány és jogosultsági igazolás használata esetén.

A 3.1. ‑ 3.4. pontokban említett utazási igazolványok, bérlet-igazolások és jogosultsági igazolások érvénytelensége esetén az utasnak a menetdíjon felül pótdíjat kell fizetnie.

 

4. Pótdíj

 

4.1. Az utazási igazolványok használatával összefüggő pótdíj fizetés esetei

A megállapított menetdíjon felül 8000 Ft pótdíjat fizet az, aki

a)      tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye, kiegészítő jegye stb. érvényes, kivéve, ha az első jegyellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként közli az autóbuszvezetővel és a továbbutazási útszakaszra a menetjegyét megváltja,

b)      jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve a feláras besorolású autóbuszjárat igénybevételéért és/vagy a kötelező ülőhely-biztosításért a kiegészítő díjat nem fizette meg (nem váltott kiegészítő jegyet, illetve helyjegyet),

c)      érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,

d)      az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,

e)      a menetjegyet vagy egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,

f)         a névre szóló menetjegyét, bérletét vagy más, utazásra, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,

g)         a jegyvizsgálatot (jegyellenőrzést) megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé.

 

4.2. A pótdíj fizetés egyéb esetei

A 4.1 pontban foglaltakon kívül 8000 Ft pótdíjat fizet az, aki

a)         az utazási feltételeket más, az itt nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha kézipoggyászként, csomagként vagy azokban olyan tárgyat, illetve olyan élő állatot visz be az autóbuszba, amely az Utazási feltételek szerint autóbusszal nem szállítható,

b)         az autóbuszt poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,

c)         a dohányzási tilalmat megszegi és az autóbuszban vagy állomási területen a dohányzásra kijelölt helyen kívül dohányzik.

 

4.3. Pótdíj késedelmes megfizetése

12000 Ft pótdíjat fizet az, aki a 4.1. – 4.2 pontokban meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

 

4.4. Bemutatási díj

A pótdíj helyett 1300 Ft utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal, illetve a kedvezményre jogosító, előírt igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató által előírt módon és helyen bemutatja. Bemutatási díj fizetése esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat, illetve a szolgáltató visszatéríti a megfizetett menetdíj, pótdíj és a helyes menetdíj, vagy a bemutatási díj különbözetét.

 

4.5. Az egyes jegyek, bérletek érvénytelenségi esetei

A menetjegyek, bérletek és más utazási igazolványok érvénytelenségének eseteit részletesen az egyes utazási igazolványokra, kedvezményekre vonatkozó részletes szabályok tartalmazzák (II. és III, Fejezetek).

 

 

II. Fejezet Általános menetdíjak

 

 

1. Menetjegy

 

1.1. Jogosultság

Teljes áru menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra használhat. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, menetjegyet kell váltania.

 

1.2. A menetjegy ára

A teljes áru menetjegy árát az országos személyszállítást végző járatokra az 1. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 3. számú mellékelt szerinti általános menetdíjak alapján a vonalankénti menetdíjtáblázatok tartalmazzák. Az az utas, aki utazásához menetdíjkedvezményre nem jogosult vagy azt valamilyen okból nem kívánja igénybe venni, a menetjegyét csak teljes áron vásárolhatja meg.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege. A feláras besorolású autóbuszjáratokra szóló kiegészítő díjat az 1. számú melléklet tartalmazza. A kiegészítő díjat ugyanazon utazási távolságra kell megfizetni, mint amilyen távolságra a menetdíjat, kivéve, ha az igénybe vett autóbuszjárat rövidebb távolságon közlekedik feláras besorolású járatként, mint amilyen távolságon az utas a járattal utazik. Ez utóbbi esetben a kiegészítő díjat az utazás csak azon útszakaszára és távolságára kell megfizetni, amelyen a járat feláras besorolású járatként közlekedik.

A kiegészítő díjból kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, valamint hadirokkant személyeknek, igazolt esetben kísérőjüknek és hadiözvegyeknek.

A kiegészítő díj megfizetésére és az feláras besorolású járat igénybevételére jogosító kiegészítő jegyre egyebekben az 1.3. ‑ 1.7. pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

A kötelező helybiztosítás díja a menetdíjon felül és a kiegészítő díjon felül 150 Ft. Nem kell kötelező helybiztosítás árát megfizetni a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeknek, valamint hadirokkant személyeknek, igazolt esetben kísérőjüknek és hadiözvegyeknek.

A kötelező helybiztosítás díjára és a helyjegyre egyebekben az 1.5. - 1.7. pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

A Szolgáltató a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek –ezen állapotuk miatt– a helyfoglalásért és a menetjegyek kiadásáért az előzőekben említetteken kívül, külön díjat vagy egyéb pótdíjat nem számít fel.

 

1.3. A menetjegy érvényessége

A menetjegy csak arra a viszonylatra, távolságra, járatra és időtartamra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték).

Az elővételben járati és időtartam-érvényesítés nélkül váltott menetjegyek a megváltástól számított 30 napon belül használhatók fel utazásra az érvényességnek megfelelő viszonylatban közlekedő bármely Közlekedési Központ autóbuszjáratán. A Szolgáltató egyes autóbusz-állomásokon (megállóhelyeken) vagy vonalakra elővételben kiadott menetjegyek felhasználásának időtartamát ettől eltérően is meghatározhatja (pl. csak a kiadás napján használható fel), amelyet külön hirdet meg.

 

1.4. Közbeeső megállóhelyen fel- és leszállás. Útmegszakítás

Az utazás a teljes áru menetjeggyel, helyjeggyel és ‑feláras besorolású autóbuszjárat esetében‑ a hozzá tartozó kiegészítő jeggyel az érvényességi viszonylat közbeeső állomásain vagy megállóhelyein is befejezhető.

Elővételben váltott menetjeggyel és ‑feláras besorolású autóbuszjárat esetében‑ a hozzá tartozó kiegészítő jeggyel az utazás a közbeeső állomásokon (megállóhelyeken) is megkezdhető.

Útmegszakítás esetén a menetjegy és a kiegészítő jegy a további útszakaszra érvényességét veszti.

A helyjeggyel (helybiztosítást is tartalmazó menetjeggyel) rendelkező utas közbeeső állomáson való felszállásának lehetőségeit az Utazási feltételek tartalmazza.

 

1.5. Használatra jogosultság

A menetjegy használatára az jogosult, aki azzal az utazást megkezdte.

 

1.6. Jegyvizsgálat

Az elővételben váltott menetjegyet az utazás megkezdésekor az autóbuszjáraton szolgálatot teljesítő alkalmazottal kezeltetni kell.

 

1.7. Átírás, kicserélés, visszatérítés

Az elővételben megváltott menetjegy adatainak átírása ‑a menetjegy érvényességi idejének lejárta előtt‑ a I/2.4. pontban foglaltak szerint történhet.

Az elővételben megváltott és utazásra fel nem használt menetjegy árának visszatérítési feltételeit az Üzletszabályzat, továbbá az abban foglalt Utazási feltételek tartalmazza.

 

2. Kiegészítő jegy továbbutazásra

 

2.1. Jogosultság

Kiegészítő menetjegy váltására jogosult az az utas, aki utazásának menetdíját részben a birtokában lévő érvényes utazási igazolvány felhasználásával kívánja fedezni. Kiegészítő jegyet az utazási igazolvánnyal nem fedezett útszakaszra kell váltani.

 

2.2. A továbbutazásra szóló kiegészítő jegy ára

A kiegészítő jegy ára azonos a más utazási igazolvánnyal nem fedezett útszakasz menetdíjával. Ha az utas ezen az útszakaszon is jogosult valamely egyszeri utazásnál igénybe vehető díjkedvezményre, azt a továbbutazásra szóló kiegészítő jegy árából is igénybe veheti.

 

2.3. Egyéb határozmányok

Egyebekben a 1.3. ‑  1.7. pontokban foglaltak a kiegészítő jegyre is vonatkoznak.

 

3. Általános bérlet

 

3.1. Jogosultság

Az általános bérletet bárki megválthatja és használhatja.

 

3.2. A bérlet ára

Az általános bérlet érvényességi területtől (viszonylattól, annak távolságától) és időtartamtól függő árait az 5. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját (II/1.2. pont) utazási alkalmanként külön-külön meg kell fizetni. (Ennek alkalmazása alól az egyes vonalakra kapott felmentések a szolgáltató honlapján külön kerülnek említésre.)

 

3.3. Érvényességi terület

Az általános bérlet lehet:

a) megyei,

b) viszonylati

érvényességű.

 

A bérlet a rajta feltüntetett területen, illetőleg az útiránnyal meghatározott viszonylaton belül közlekedő valamennyi, bármely Közlekedési Központbelföldi közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratán ‑a díjszabás-korlátozás alá vont járatok kivételével‑ jogosít utazásra. Ha a viszonylati érvényességű bérlettel az bérlet érvényesítése szerinti viszonylatban több irányon át lehetséges utazás, a magasabb értékű bérlet a rövidebb útirányon át is érvényes.

 

3.4. Érvénytartam

Az általános bérletek naptári évre vagy naptári hónapra válthatók.

Az éves bérletek a tárgyév január 1-én 000 órától a tárgyévet követő év január 5-én 2400 óráig, a havi bérletek a tárgyhó első napjának 000 órájától a tárgyhónapot követő hónap 5. napjának 2400 órájáig használhatók fel utazásra.

 

3.5. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás

A viszonylati érvényességű általános bérlettel az utazás az érvényességi viszonylat közbeeső állomásain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető vagy megszakítható.

 

3.6. Utazások száma

Az általános bérletek ‑érvénytartamukon belül‑ korlátlan számú utazásra jogosítanak.

 

3.7. Használatra jogosultság

Az általános bérlettel az jogosult utazni, aki azzal az utazást megkezdte.

 

3.8. Érvénytelenségi esetek

Érvénytelen az általános bérlet, ha

a)        az nem eredeti,

b)        azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt,

c)        azzal használatára jogosulatlan személy utazik,

d)        olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,

e)        az utas nem a bérleten feltüntetett területre vagy viszonylatra megállapított áru bérlettel kísérli meg az utazást,

f)         az utas azt nem az érvényességnek megfelelő területen vagy viszonylaton belül használja utazásra,

g)         az utas nem a bérleten és a 3.4. pontban megjelölt érvényességi időn belül használja a bérletét utazásra.

A felsorolt érvénytelenségi esetekben az utasnak menetdíjat és pótdíjat kell fizetnie. Ezen felül az a) ‑  d) pontokban felsorolt esetekben a Szolgáltató a bérletet bevonja.

 

3.9. Átírás, kicserélés

A Szolgáltató a bérletet más érvényességűre nem írja át és a bérletet nem cseréli ki.

 

4. Havi (félhavi) és 30 napos bérlet

 

4.1. Jogosultság

A havi (félhavi) és a 30 napos bérletet bárki megválthatja, használatának feltételeit a 4.7. pont tartalmazza.

 

4.2. A bérlet ára

A havi (félhavi) és a 30 napos bérlet árát az országos személyszállítást végző járatokra a 2. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 4. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját (II/1.2. pont) utazási alkalmanként és járatonként külön meg kell fizetni. (Ennek alkalmazása alól az egyes vonalakra kapott felmentések a szolgáltató honlapján külön kerülnek említésre.)

 

4.3. Érvényességi viszonylat

A havi (félhavi) és a 30 napos bérlet a tulajdonosát az érvényesítésnek megfelelő viszonylaton belül bármely Közlekedési Központ autóbuszjáratán jogosítja utazásra. A viszonylati érvényesítést vagy maga a bérlet, vagy külön, a Szolgáltató Üzletszabályzatában megjelölt helyeken kiváltható, a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott és érvényesített igazolvány, azonosító vagy jogosító kártya stb. (továbbiakban: bérlet-igazolvány) tartalmazza. Ha valamely viszonylatban két vagy több útirányon át lehetséges utazás, a hosszabb útirányra érvényes bérlet-igazolvány és a hozzá használt bérlet a rövidebb útirányon át is használható utazásra.

 

4.4. Érvénytartam

A havi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 000 órától a következő hónap 5. napjának 2400 órájáig, a félhavi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap 4-én 000 órától a hónap 20. napjának 2400 órájáig vagy 19-én 000 órától a következő hónap 5. napjának 2400 órájáig érvényes.

A 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 000 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 2400 óráig érvényes.

 

4.5. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás

A havi (félhavi) és a 30 napos bérlettel az utazás az érvényességi viszonylat közbeeső állomásain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető vagy megszakítható.

 

4.6. Utazások száma

A havi (félhavi) és a 30 napos bérletek ‑érvénytartamukon belül‑ korlátlan számú utazásra jogosítanak.

 

4.7. Jogosultság igazolása

A havi (félhavi) és a 30 napos bérletet csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot és az érvényességi viszonylatot

-           ha a tulajdonos nevét és az érvényességi viszonylatot a bérlet tartalmazza, a személyazonosság igazolásával,

-           egyéb esetben a 4.3. pontban említett bérlet-igazolvánnyal

igazolni kell. A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra a használójának nevét és/vagy ‑az azzal való együttes érvényességre való utalásként‑ a Szolgáltatónál kiváltott (érvényesített), a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott igazolvány, azonosító vagy jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező megjelölését (sorszám, egyéb azonosító jel) tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni.

 

4.8. Átírás, kicserélés

A megváltott bérlet adatainak átírása ‑a bérlet érvényességi idejének kezdete előtt‑ az I/2.4. pontban foglaltak szerint történhet.

 

 

 

III. Fejezet

 

Helyközi járatok kedvezményei

 

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (II/1.2. pont).

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menetdíjon, kiegészítő díjon (II/1.2 pont) felül 150 Ft.

A táblázat 4. Üsz. oszlopában olvasható, hogy a kedvezmények részletes leírása a DDKK Zrt. üzletszabályzata, melyik pontjában található. Az üzletszabályzat a társaság honlapján (www.ddkk.hu) megtalálható.          

 

Kedvezményre jogosultak

Menetjegy kedvezmény

Bérlet kedvezmény

Távolsági kiegészítő jegy

Üsz.

Megjegyzések és korlátozások

Gyermekek 6 éves korukig

díjtalan

díjtalan

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan.

I. sz. melléklet III. fejezet 1. pont

A gyermekek felnőtt kísértében 6 éves korukig a helyközi autóbuszjáratokon díjtalanul (menetdíj megfizetése nélkül) utazhatnak.

65 éven felüli magyar állampolgárok

díjtalan

díjtalan

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 5. pont

A 65. életévük betöltése napjától a magyar állampolgárok.

65 éven felüli külföldi állampolgárok

díjtalan

díjtalan

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 5. pont

A magyar jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65. éven felüli külföldi állampolgárok.

A menekültek, a letelepedett jogállású személyek és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek

díjtalan

díjtalan

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan

I. sz. melléklet III. fejezet 5. pont

A menekültek, a letelepedett jogállású személyek, a külön törvény meghatározása szerint (2007. évi I. törvény 1. § a/ pontja) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek

Nemzetközi szerződés alapján a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgárok

díjtalan

 

díjtalan

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan

I. sz. melléklet III. fejezet 5. pont

 

Hadigondozottak és kísérőik

díjtalan

díjtalan

díjtalan

I. sz. melléklet III. fejezet 9.1. pont

Hadigondozottak közül a hadirokkantak és a hadiözvegyek –továbbá, ha a hadirokkant kísérőre szorul, akkor a kísérője is.

A szomszédos államokban élő 6. életévüket még be nem töltött magyarok.

díjtalan

díjtalan

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan

I. sz. melléklet III. fejezet 13.2. pont

 

A szomszédos államokban élő 65. életévüket már betöltött magyarok.

díjtalan

díjtalan

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 13.2. pont

 

Menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismerést kérő továbbá a menekült és menedékes személy.

díjtalan

díjtalan

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan

I. sz. melléklet III. fejezet 11. pont

A Belügyminisztérium illetékes szerve által kiállított igazoláson megnevezett személy csak az azon feltüntetett viszonylatban jogosult díjtalan utazásra.

Az igazolás a kedvezményes utazásra csak az azon feltüntetett napon vagy időszakon belül és csak a meghatározott számú alkalommal jogosít. Ha az igazolás több utazási alkalomra szól, az egyes utazások ténye az igazolásra bejegyzésre kerül.

Vak személyek és a velük együtt utazó kísérők

90 %

90%

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 8.1. 8.2. pont

Az a vak személy és a vele együtt utazó kísérő, aki a külön jogszabályban meghatározott vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes tagsági igazolványával rendelkezik.
A kísérő csak menetjegy kedvezményre jogosult, bérletkedvezményre nem.

Hallássérült személyek és a velük együtt utazó kísérők

90 %

90 %

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 8.1. 8.2. pont

Az a hallássérült személy és a vele együtt utazó kísérő, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik. A kísérő csak menetjegy kedvezményre jogosult, bérletkedvezményre nem.

Aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül és a vele együtt utazó kísérő

90 %

90 %

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 8.1. 8.2.  pont

Aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül és a vele együtt utazó kísérő, a Magyar Államkincstár területi szervének vagy az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság erre vonatkozó igazolása alapján. A kísérő csak menetjegy kedvezményre jogosult, bérletkedvezményre nem.

Aki fogyatékossági támogatásban részesül és a vele együtt utazó kísérő

90 %

 

90 %

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 8.1. 8.2.  pont

Aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül és a vele együtt utazó kísérő, a Magyar Államkincstár területi szervének vagy az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság erre vonatkozó igazolása alapján. A kísérő csak menetjegy kedvezményre jogosult, bérletkedvezményre nem.

Nagycsaládosok

 

90 %.

nincs

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan

I. sz. melléklet III. fejezet 10. pont

A nagycsaládosok utazási kedvezményére együttutazásuk esetén a szülő(k) és a vele(ük) együtt utazó legalább három gyermeke jogosult, aki

- 18 éven aluli,

- 26 éven aluli és érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezik,

- után életkortól függetlenül, a munkaképtelensége miatt magasabb összegű családi pótlék jár, és ezt a kifizetőhely igazolja.

Az utaslistán fel nem tüntetett gyermekek és kísérők a kedvezményre nem jogosultak. A kísérő csak a gyermekekkel történő együttes utazása esetén jogosult a kedvezményre.

Állami gondozott csoportja és kísérői

90 %

nincs

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 12.1. pont

Az állami gondozott gyermekeket ellátó gyermekközpontban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportjának tagjai és az őket kísérő két nevelő, 10-nél több gyermek együttes utazása esetén minden 10 fő után további két kísérő jogosult, ha az utazás napjára kiállított utaslistán szerepelnek.

Óvodások csoportja és kísérői

90 %

nincs

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 12.2. pont

Az óvodások csoportos utazási kedvezményére együttutazásuk esetén a legalább 10 fő óvodásból álló csoportok tagjai és 10 gyermekenként három kísérő jogosult, ha az utazásra kiállított utas listán szerepelnek.
A 6. év alatti gyermekek a díjtalan utazás kedvezményét vehetik igénybe és az nem érinti a többi csoporttag kedvezményre való jogosultságát. Az utas listán fel nem tüntetett gyermekek és kísérők a kedvezményre nem jogosultak. A kísérők csak az óvodásokkal történő együttes utazásuk esetén jogosultak a kedvezményre.

Az átképzésben részesülő állást keresők

90 %

nincs

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 2.4. pont

A kedvezményes menetjegy csak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által kiadott igazolásban feltüntetett viszonylatban történő utazásra használható, illetve átszállásos utazás esetén ezen belül az átszállóhelyig, illetve onnan a célállomásig. Ha az utazás több útirányon át lehetséges, a kedvezményes jegy bármely útirányon történő utazásra igényelhető.

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók és kísérőik

90 %

nincs

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan

I. sz. melléklet III. fejezet 6. pont

A jogosultak kedvezménye alapján a kiemelt kedvezményű menetjegy a használatához szükséges Igazoláson feltüntetett megállóhelyek közötti utazásra használható, illetve átszállásos utazás esetén az ezen belüli viszonylatokban. A jogosultak az utazási kedvezményt a kedvezményre jogosító Igazoláson feltüntetett érvényességi időn belül vehetik igénybe

A nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos intézmény gondozottai, kísérői és látogatói

90 %

nincs

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan

I. sz. melléklet III. fejezet 7. pont

A bejáró gondozott kísérőjét a kedvezmény akkor illeti meg, ha a gondozott egészségi állapota a kísérést szükségessé teszi.
A jogosultak kedvezménye alapján a kiemelt kedvezményű menetjegy a használatához szükséges igazolványon feltüntetett megállóhelyek közötti utazásra vehető igénybe, illetve átszállásos utazás esetén az ezen belüli viszonylatokban. A nappali ellátást nyújtó vagy a bentlakásos intézmény gondozottai kedvezményének érvényességét az intézmény határozza meg és a gondozott igazolásán feltünteti. Ehhez hasonlóan a kísérő vagy látogató a számára kiadott igazolás is tartalmazza az érvényességet. Ha az egy oda-vissza utazásra kiadott ilyen igazoláson érvényességi bejegyzés nincs, a jegykiadó feltünteti az utazás napját

A szomszédos államokban élő a 6 és 65 év közötti magyarok és családtagjaik

90 %

nincs

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 13.3. pont

Évente négy menettérti utazásra.

A szomszédos államokban élő 18 év alatti magyarok csoportja

90 %

nincs

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan.

I. sz. melléklet III. fejezet 13.4. pont

A szomszédos államokban élő 18 év alatti magyarok legalább 10 főből álló csoportja –együttutazásuk esetén- és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője, a csoportos utazás szervezőjének előzetes megrendelése alapján.
Évente egy menettérti utazásra.

65 év alatti nyugdíjasok

50 % vagy

90 %

nincs

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 3. pont

A jogosultak évente 16 alkalommal vehetnek igénybe 50 %-os, általános kedvezményt. A jogosultak két 50 %-os kedvezményű utazási lehetőséget összevonva – helyettük - egy 90 %-os kedvezményű utazást választhatnak. A 16 kedvezményes utazási lehetőség felhasználása után további 2 alkalommal ez utóbbi kedvezménnyel utazhatnak.
A jogosult az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt (1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete) már elérte. A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.

Gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy

50 % vagy    90 %

nincs

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan.

I. sz. melléklet III. fejezet 3. pont

A jogosultak évente 16 alkalommal vehetnek igénybe 50 %-os, általános kedvezményt. A jogosultak két 50 %-os kedvezményű utazási lehetőséget összevonva – helyettük - egy 90 %-os kedvezményű utazást választhatnak. A 16 kedvezményes utazási lehetőség felhasználása után további 2 alkalommal ez utóbbi kedvezménnyel utazhatnak.

A „GY”, „Gyám”, illetve „GO” megjelölésű utalványokat a gyám és a gyámolt személy életkoruktól függetlenül megosztva használhatja.

A 10 éven aluli gyermekek legalább csoportja és kísérői

90 %

nincs

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan.

I. sz. melléklet III. fejezet 12.3. pont

A 10 éven aluli gyermekek legalább 6 gyermekből álló csoportjának együttutazása esetén az őket kísérő két fő, 10-nél több gyermek együttes utazása esetén minden 10 fő után további két kísérő jogosult a csoportos utazás szervezőjének előzetes megrendelése alapján.
A kísérő csak nyilvánvalóan előre megszervezett csoport tagjainak együttes utazása alkalmával (ugyanazon járaton, ugyanazon célállomásra utazás, stb.), a gyermekekkel történő együttes utazása esetén jogosult a kedvezményre.

A 18. év alatti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők csoportja és kísérői

90 %

nincs

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan.

I. sz. melléklet III. fejezet 14. pont

A 18. év alatti szabad és mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők csoportos menettérti kedvezménye, a kedvezményre a külön törvény meghatározása szerint (2007. évi I. törvény 1. § a/ pont) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 18. éven aluliak legalább 10 főből álló csoportja – együttutazásuk esetén – és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője jogosult, a csoportos utazás szervezőjének előzetes megrendelése alapján.
A kísérők csak a gyermekekkel történő együttes utazásuk esetén jogosultak a kedvezményre. A jogosultak a kedvezményt évente egy menettérti utazásra vehetik igénybe.

Nappali tagozatos diákok csoportja és kísérői

50 %

nincs

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 12.4. pont

Nappali tagozatos diákok csoportos utazásakor 10 fő diákonként egy fő kísérőt illeti meg a kedvezmény a csoportos utazás szervezőjének előzetes megrendelése alapján.
A kísérő csak előre megszervezett csoport tagjainak együttes utazása alkalmával, a diákokkal történő együttes utazása esetén jogosult(ak) a kedvezményre.

A 6 - 14 éves korú gyermekek.

50 %

nincs

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 1. pont

 

Nappali és esti tanrendben résztvevő tanulók

50 %

90 %

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 2.1. pont

Oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója 18 éves korig, vagy a középiskolai tanulói jogviszonyt igazoló diákigazolvány érvényességének lejártáig.
A tanulók iskolába járási bérletkedvezményét a tanuló, a lakóhelye (tartózkodási helye) és az oktatási intézmény vagy a gyakorlati foglalkozás közötti utazásra havi, félhavi, illetve 30 napos bérlettel veheti igénybe.

Nappali és esti tanrendben résztvevő hallgatók

50 %

90 %

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 2.1. pont

A tanulók iskolába járási bérletkedvezményét a hallgató a lakóhelye (tartózkodási helye) és az oktatási intézmény vagy a gyakorlati foglalkozás közötti utazásra havi, félhavi, illetve 30 napos bérlettel veheti igénybe.

A 6 éven felüli óvodások

50 %

90 %

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 2.3. pont

A tanulók iskolába járási bérletkedvezményét az óvodás a lakóhelye (tartózkodási helye) az óvoda székhelye közötti utazásra havi, félhavi, illetve 30 napos bérlettel veheti igénybe.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező tanulók és hallgatók

50 %

nincs

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 2.1. pont

Azok a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező (2007. évi I. törvény 1. § a/ pontja) tanulók és hallgatók, akik olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában vesznek részt, amely az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban vagy nemzetközi megállapodás alapján más olyan államban történik, amelynek állampolgáraival azonos jogállást élveznek.

Hadirokkantak családtagjai

50 %

nincs

3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermekek számára díjtalan.

I. sz. melléklet III. fejezet 9.2. pont

A kedvezményre a 75 %-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkanttal közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek (továbbiakban együtt: családtag) jogosult.

A szomszédos államokban élő alap- közép és felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytató tanuló vagy hallgató.

50 %

nincs

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 13.5. pont

 

A levelező tagozatos tanulók vagy hallgatók

50 %

nincs

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 2.2. pont

A kedvezményes menetjegy a diákigazolványon vagy a tanintézet által kiadott „Igazolás”-on feltüntetett lakóhely (tartózkodási hely) és a képzés (oktatás, gyakorlati foglalkozás) helye közötti utazásra használható.

Alkalmazásban állók

50 %

nincs

nincs

I. sz. melléklet III. fejezet 4. pont

Az alkalmazásban állók menettérti kedvezményében részesülők mind az oda-, mind a visszautazás alkalmával az 50 %-os, általános kedvezményű menetjegy használatára jogosultak. A költségvetési szervek és intézmények -beleértve az önkormányzati költségvetésből4 gazdálkodó szerveket is- közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony (ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszonyt is) keretében foglalkoztatott, továbbá a közigazgatási szerveknél 2001. június 30-áig ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott és 2001. július 1-jétől munkaviszony keretében foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója.

Az egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok azon dolgozója, aki a fenti személlyel azonos munkakört tölt be kórházakban, szeretetotthonokban, alsó-, közép- és felsőfokú oktatási és nevelési.
Az 50 %-os, általános kedvezményű menetjegyet évente -az utazási utalvány érvényessége szerint- 12 alkalommal vehetik igénybe menettérti utazásra.
Az utazási utalvány érvényessége évente április 1-jétől a következő év március 31-ig tart.

 

 

Egyéb díjak

 

1. Kézipoggyász szállítás díja

Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a Szolgáltató díjtalanul szállítja.

 

2. Élő állat szállítás díja

A kézipoggyász méretét meghaladó vagy nem zárt szállítóeszközben szállított kutya szállításának díja az útipoggyász fuvardíjjal azonos. A kézipoggyász módjára, zárt szállítóeszközben szállított, a segítő kutyák (27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet) és a rendőrségi, valamint a vám- és pénzügyőrségi szolgálati kutyák díjtalanul szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. Az utazási feltételek szerint a szállítható egyéb élő állatok szállítása szintén díjtalan.

 

3. Útipoggyász fuvarozás és csomagszállítás díja

Az útipoggyász fuvarozás díját a 6. sz. melléklet tartalmazza. A kézipoggyásznál nagyobb tömegű vagy terjedelmű, az utastérbe bevitt csomagok továbbításáért (csomagszállítás) ‑ide értve az arra alkalmas autóbuszon történt kerékpár szállítását is‑ az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni.

A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékének és/vagy egyéb mozgást segítő eszközének továbbítására díj nem alkalmazható.

Az útipoggyász fuvarozás díja megállapításánál járatonként figyelembe vehető távolság azonos azzal a távolsággal, amely alapján az utas utazási viszonylatának megfelelő teljes áru menetjegy árat kell megállapítani.

 

1. sz. melléklet
Egy utazásra szóló menetdíjak az országos autóbuszjáratokon (forintban)

 

Távolság (km)

Kiegészítő jegy *

Teljes árú menetjegy

50%-os kedvezményű menetjegy

90%-os kedvezményű menetjegy

5

150

250

125

25

10

15

150

310

155

30

20

150

370

185

35

25

150

465

235

45

30

150

560

280

55

35

150

650

325

65

40

150

745

375

75

45

150

840

420

85

50

150

930

465

95

60

150

1 120

560

110

70

150

1 300

650

130

80

150

1 490

745

150

90

150

1 680

840

170

100

150

1 860

930

185

120

175

2 200

1 100

220

140

205

2 520

1 260

250

160

235

2 830

1 420

285

180

265

3 130

1 570

315

200

295

3 410

1 710

340

220

325

3 690

1 850

370

240

355

3 950

1 980

395

260

380

4 200

2 100

420

280

410

4 430

2 220

445

300

440

4 660

2 330

465

350

515

5 160

2 580

515

400

590

5 590

2 800

560

450

660

5 940

2 970

595

500

735

6 210

3 110

620

500 felett

735

6 400

3 200

640

 

Csak a feláras besorolásúnak kijelölt országos autóbuszjáratokon kerül alkalmazásra

Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák.

 

2. sz. melléklet
Havi (30 napos) bérletek és félhavi bérletek árai az országos autóbuszjáratokon (forintban)

 

Távolság

(km)

Teljes árú

havi (30 napos) bérlet

Teljes árú félhavi bérlet

90%-os kedvezményű havi (30 napos) bérlet

90%-os kedvezményű félhavi bérlet

5

5 940

2 970

595

295

10

9 580

4 790

960

480

15

11 900

5 940

1 190

595

20

14 200

7 090

1 420

710

25

17 800

8 900

1 780

890

30

21 400

10 700

2 140

1 070

35

24 900

12 400

2 490

1 250

40

28 500

14 300

2 850

1 430

45

32 200

16 100

3 220

1 610

50

35 600

17 800

3 560

1 780

60

42 900

21 400

4 290

2 150

70

49 800

24 900

4 980

2 490

80

57 100

28 500

5 710

2 860

90

64 300

32 200

6 430

3 220

100

71 200

35 600

7 120

3 560

120

84 300

42 100

8 430

4 220

140

96 500

48 300

9 650

4 830

160

108 400

54 200

10 800

5 420

180

119 900

59 900

12 000

6 000

200

130 600

65 300

13 100

6 530

220

141 300

70 700

14 100

7 070

240

151 300

75 600

15 100

7 570

260

160 900

80 400

16 100

8 050

280

169 700

84 800

17 000

8 490

300

178 500

89 200

17 900

8 930

350

197 600

98 800

19 800

9 880

400

214 100

107 000

21 400

10 700

450

227 500

113 800

22 800

11 400

500

237 800

118 900

23 800

11 900

500 felett

245 100

122 600

24 500

12 300

 

Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák.

3. sz. melléklet
Egy utazásra szóló menetdíjak a regionális és elővárosi autóbuszjáratokon (forintban)

 

Távolság

(km)

Teljes árú menetjegy

50%-os kedvezményű menetjegy

90%-os kedvezményű menetjegy

5

250

125

25

10

15

310

155

30

20

370

185

35

25

465

235

45

30

560

280

55

35

650

325

65

40

745

375

75

45

840

420

85

50

930

465

95

60

1 120

560

110

70

1 300

650

130

80

1 490

745

150

90

1 680

840

170

100

1 860

930

185

120

2 200

1 100

220

140

2 520

1 260

250

160

2 830

1 420

285

180

3 130

1 570

315

200

3 410

1 710

340

220

3 690

1 850

370

240

3 950

1 980

395

260

4 200

2 100

420

280

4 430

2 220

445

300

4 660

2 330

465

350

5 160

2 580

515

400

5 590

2 800

560

450

5 940

2 970

595

500

6 210

3 110

620

500 felett

6 400

3 200

640

 

Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák.

 

 

4. sz. melléklet
Havi (30 napos) bérletek és félhavi bérletek árai a regionális és elővárosi autóbuszjáratokon (forintban)

 

Távolság

(km)

Teljes árú

havi (30 napos) bérlet

Teljes árú félhavi bérlet

90%-os kedvezményű havi (30 napos) bérlet

90%-os kedvezményű félhavi bérlet

5

5 940

2 970

595

295

10

9 580

4 790

960

480

15

11 900

5 940

1 190

595

20

14 200

7 090

1 420

710

25

17 800

8 900

1 780

890

30

21 400

10 700

2 140

1 070

35

24 900

12 400

2 490

1 250

40

28 500

14 300

2 850

1 430

45

32 200

16 100

3 220

1 610

50

35 600

17 800

3 560

1 780

60

42 900

21 400

4 290

2 150

70

49 800

24 900

4 980

2 490

80

57 100

28 500

5 710

2 860

90

64 300

32 200

6 430

3 220

100

71 200

35 600

7 120

3 560

120

84 300

42 100

8 430

4 220

140

96 500

48 300

9 650

4 830

160

108 400

54 200

10 800

5 420

180

119 900

59 900

12 000

6 000

200

130 600

65 300

13 100

6 530

220

141 300

70 700

14 100

7 070

240

151 300

75 600

15 100

7 570

260

160 900

80 400

16 100

8 050

280

169 700

84 800

17 000

8 490

300

178 500

89 200

17 900

8 930

350

197 600

98 800

19 800

9 880

400

214 100

107 000

21 400

10 700

450

227 500

113 800

22 800

11 400

500

237 800

118 900

23 800

11 900

500 felett

245 100

122 600

24 500

12 300

 

 

Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák.

 

5. sz. melléklet
A felmutatóra érvényes bérletek árai az országos, regionális és elővárosi járatokra (forintban)

 

a) Területi érvényességű bérletek ára

 

 

Havi

Éves

Megyei érvényességű

84 900

849 000

 

 

 

 

b) Viszonylati érvényességű bérletek ára

 

Távolság (km)

Havi

Éves

5

7 710

77100

10

11 500

115 000

15

15 700

157 000

20

21 100

211 000

25

26 500

265 000

30

32 000

320 000

35

37 200

372 000

40

42 600

426 000

45

47 800

478 000

50

53 000

530 000

60

58 300

583 000

70

63 700

637 000

80

69 000

690 000

90

74 300

743 000

100

79 600

796 000

100 fölött

84 900

849 000

 

Az a) - b) táblázatokban szereplő összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák.

 

 

6. sz. melléklet
Útipoggyász fuvarozásának díja az országos, regionális és elővárosi járatokra
(forintban)

Távolság (km)

Útipoggyász fuvarozásának díja

1-  50

155

51-100

200

100 felett

275

 

 

Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák.

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.– üzletpolitikai kedvezményként – eltekint az útipoggyász fuvarozási díjának felszámításától.

 

7. sz. melléklet

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által üzemeltetett feláras besorolású autóbuszjáratok

Az alábbi autóbuszvonalak valamennyi járata feláras besorolású:

 

1173 Budapest – Székesfehérvár – Enying – Tamási

1174 Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Igal – Kaposvár,

1175 Budapest – Mernye – Kaposvár,

1176 Budapest – Tab/Kereki – Igal – Kaposvár,

1177 Budapest – Siófok – Marcali – Nagyatád – Barcs,

Az alábbi országos autóbuszjáratok feláras besorolásúak:

1125/204 Szekszárd – Dunaújváros – Budapest,

1125/214 Szekszárd – Dunaújváros – Budapest,

1125/211 Budapest – Szekszárd,

1134/205 Budapest – Szekszárd – Bonyhád

1134/209 Budapest – Szekszárd – Bonyhád

1134/202 Bonyhád – Szekszárd – Budapest

1134/208 Bonyhád – Szekszárd – Budapest

1134/212 Bonyhád – Szekszárd – Budapest

1134/214 Pécs – Bonyhád – Szekszárd – Budapest

1134/1 Budapest – Szekszárd – Bonyhád – Pécs

1134/5 Budapest – Szekszárd – Bonyhád – Pécs

1134/6 Pécs – Bonyhád – Szekszárd – Budapest

1134/8 Pécs – Bonyhád – Szekszárd – Budapest

1134/13 Budapest – Szekszárd – Bonyhád – Pécs

1136/201 Budapest – Szekszárd –Bonyhád – Komló

1576/1 Pécs – Kaposvár – Balatonlelle – Keszthely

1576/2 Keszthely – Balatonlelle – Kaposvár – Pécs

1576/3 Pécs – Kaposvár – Balatonlelle – Keszthely,

1576/4 Keszthely – Balatonlelle – Kaposvár – Pécs

1707/9 Győr – Székesfehérvár – Szekszárd – Pécs

1707/10 Pécs – Szekszárd – Székesfehérvár – Győr

1707/14 Pécs – Szekszárd – Székesfehérvár – Győr

1707/19 Győr – Székesfehérvár – Pécs

1707/13 Győr – Székesfehérvár – Pécs